en

Ray's blog

9. Gutongana cyangwa kurwana n’ikimenyetso cy’urukundo rukomeye. Ingingo ya cyenda


Kumva ko mutatongana cyangwa bitabaho ntabwo ari uburyo bwiza bwo kubaka urukundo rurabye. Mu buryo bumwe, iyo ubashije kuvuga uko ubyumva neza mu gihe muri gutongana, biba bigaragaza ko hari urwego wifuza kugezaho urukundo rwawe.
Abantu bakuze mu rukundo ntabwo bakunda kwitera cyangwa gusakuza mu gihe habaye ikibazo ahubwo bahora bashaka kugera kubwumvikane no kuzamura urukundo rwabo mu gufasha urwo rukundo gukuro.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!

8. kurwana cyangwa gutongana bigaragaza ko wita ku mukunzi wawe. Ingingo ya munani


Birumvikana bishobora koroha kwirengagiza ingeso z’umukunzi wawe zishobora kukurakaza. Ariko kandi bivuze ko witeguye kwihanganira uburibwe no kubabazwa n’intonganya mu mushobora kugirana mu gihe kizaza bishobora ndetse icyo cyaba ari ikimenyetso cy’urukundo rw’ukuri.

Mu yandi magambo, gutongana bisobanuye ko muba mwifuza ko bikemuka. Ibuka, ni kangahe warwanaga n’ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe? Bishobora no kugenda bityo ku mukunzi wawe: iyo mutongana kenshi mukabivamo amahoro, ibi bigaragaza ko hari uko ubona umukunzi wawe bitewe n’uko yitwaye.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rwizewe!

Muraho nshuti zacu!

Iyi  ni Truelove Rwanda! Turagira ngo tubamenyeshe ko yatangiye ubunyamuryango bwishyuzwa iminsi itatu ishize. Impamvu ugomba kwishyura igihe cyose wiyandikishije ni iyi: kuri uru rubuga ruhuza abakunzi dufite abagenzuzi babifitiye ubumenyi bagenzura umyirondoro yose mbere y’uko yemezwa. Ibi biba ari ukugira ngo mu gihe wiyandikishije ube wizeye umutakano wawe kuri uru rubuga. Aba bagenzuzi babika amakuru yawe y’ibanga watanze wiyandikisha kuburyo adashobora gukoreshwa nundi muntu uwo ari wo wese. Mu gihe wishyuye, uba ubonye uburenganzira bwo gukoresha ibice byose by’urubuga Truelove Rwanda. Uyu munsi dufite abantu 2050 bamaze kwiyandikisha kandi bose bashaka umubano w’ukuri.


Iyandikishe uyu munsu kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye! Truelove Rwanda ni rwo rubuga rwonyine rugenzweho mu guhuza abakunzi mu Rwanda!

Hello friends! This is truelove Rwanda once again. I am here by saying that truelove has just started paid membership two days ago. I want to explain to you why you need to pay for your membership. Well, we have moderators who are charge in of verifying each and every profile before they can approve them. This is also for your safety and quality, these moderators keep your confidential information and they cannot be accessed by anybody. When you’ve done making your payment, you can use all the features of our site. Look, 2050 people have already subscribed on our dating website and are looking for a true love! Please subscribe on www.truelove-rwanda.com and find your perfect match!


Truelove-Rwanda.com one of the most reliable dating website in Rwanda!

7. kurwana cyangwa gutongana bituma kumvikana kwamyu koroha. ingingo ya karindwi


Kugira ngo wubake icyizere mu mubano wawe, ntabwo ugomba guhora ucecetse. Ku ruhande rumwe, ni ngombwa kwegera umukunzi wawe wirekuye, ugafata inshingana kandi buri umwe akumva undi yitonze.

Kuva gutongana ari ikimenyesto gikuru cyo kumvikana ndetse n’ubunyangaugayo, bifasha kongeza ibyiyumviro by’ubushuti bukomeye, icyizere, ndetse no guhuza ndetse no kwigisha umukunzi wawe uko agomba kumvikana nawe mu buryo bwiza.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye!

6. kurwana cyangwa gutongana ni ikimenyetso cy’umubano muzima-ingingo ya gatandatu


Abahanga mu ubumenyamyifatire bizera ko hari ingingo 7 z’ingenzi ku urukundo ruzima kandi rurangwa n’umunezero, ndetse gutongana nabyo birimo. Mu by’ukuri iyo abakunda badatongana, bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kitagenda neza muri bo.

Gutonga bifasha abakundana kongera gutekereza indangagaciro zabo ndetse n’ibyiyumviro byabo bongera kuganira ku bintu bibafitiye umumaro. Nyamara uko gutongana kwanyu gushobora kuba kuzima ndetse ntikube imirwano mu gihe ugaragaza ingingo yawe ariko udasakuje cyane nkaho ari ibibazo bikomeye.


Shaka umukunzi unyuze kuri www..truelove-rwanda.com utangire urukundo rushya uyu munsi!

Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo