en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

Ibintu biito byatuma urukundo ruba ruzima


Ibikorwa bike byatuma urukundo ruba ruzima


Urukundo rushya rwose ruba ari rwiza mu ntangiriro. Twese dukora ibishoboka kugira ngo twereke abakunzi bacu ko tubitaho ndetse ko dushimishijwe no kubana nabo. Ariko uko urukundo rukura turadamarara ntidukore ibishoboka byose byatuma urukundo rukomeza kubaho nk’uko rwari rumeze mu ntangiriro. Ariko biterwa ubuzima buhuze cyangwa se kwirengagiza abakunzi bacu, bigatuma kensi twibagirwa ibintu bito bishobora gufasha urukundo gukomeza kubaho.


Amagambo make yatuma urukungo rukomeza kubaho


Ikintu kimwe gikomeye twibagirwa gukora ni ukubwira abakunzi bacu dushimira ibyo badukorera byose. Ushobora kumwereka ko ibyitaho umubwira ngo urakoze, ndetse wibuka no kuvuga ko umukunda, ndetse ntusuzugure icyo ufite. Abantu benshi bifuza kugira urukundo rukomeye n’umuntu bashobora kwizera igihe bamukenye cyane. Ariko nanone, biroroshye kwibagirwa uburyo turi abanyamahirwe ndetse n’ibingenzi gukora ibintu bito kugira ngo urukundo rukomeze rubeho. Fata umwanya umwohereze email cyangwa ubutumwa bw’urukundo kugira ngo utume amwenyura ku maso he.


Ibintu bito bidakeneye amafaranga


Hari ibintu byinshi bito ushobora gukora kugira ngo wereke umukunzi wawe ko umwitaho udatanze amafaranga menshi. Ushobora kuzanira umukunzi wawe indabo, niba mudakunda kubonana cyangwa mufate akanya musohokane muganire amasaha runaka kugira mwibuke impamvu mwembi mukundana. Wibuke kwambara imyenda myiza ndetse wibutse umukunzi wawe ko nubwo byagenda bite aberewe kandi ko agaragara neza imbere y’abandi bose.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!

 


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo