en

Inama z’urukundo truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

Gutangira urukundo rushya!


Nyuma na nyuma utangiye urukundo rushya, ariko se ibyo bisobanuye iki? Ni akazi gakomeye kuruta uko ubitekereza, gusa nanone birakwiye. Gutangira urukkundo rushya ni agahebuzo! Uyu muntu mutangiranye ntuba umuzi, bityo umara igihe cyawe ugerageza kumenya uwo ari we n’imyitwarire ye. Ugerageza kumenya icyo utakunda muri iyo myifatire. Uba uri gucukumbura ibyo utabonesha ijisho byumwihariko. Ariko icyo abantu benshi batamenya ni uko itangiriro ry’urukundo rushya ari ingenzi. Yego, uri gucukumbura, ariko iki ni igihe nanone ugomba gushyira imirongo ngenderwaho muri urwo rukundo. Ushobora no kubyita igice cy’ingenzi cyane cy’urukundo rwawe.


Umuyoboro ugufasha gutangira urukundo rushya:


Njye n’umukobwa dukundana tumaranye amezi atandatu. Mu by’ukuri ni itangiriro ry’urukundo rwacu. Turacyari kumenyana ndetse no kwiga uburyo tugomba kuvugana. Ni ukuri turatongana, kenshi kubintu bidakomeye cyane gusa na noneaho dukemurira uku kutumvikana niho hingenzi cyane. Ku bwacu ah ni ho tumenyanira cyane. Ese ibyo ndi kugerageza kuvuga uri kubyumva? Gutangira urukundo rushya biragoye cyane. Kurikiza izi nama uzabibasha.


#1. Ba inyangamugayo. Niba udashobora kuba inyangamugayo, urukundo rwawe ntiruzaramba. Ukeneye kubwiza ukuri uyu muntu mugitangira urukundo rwanyu. Ibi kenshi birakomera, ariko ariko niba uri umunyakuri, uzaba n’umunyakuri mu rukundo rwawe. Ibyo nibyo bizatuma mugumana muri byose.


#2. Bitware gake. Iyo ukunda umuntu by’ukuri, uba ushaka kubyihutisha. Ibyo birasanzwe rwose. Ariko iri ni ikosa kenshi dukora, kandi ikiba nuko igihe cy’ukwezi kwabuki kurangira nabi aho kugira ngo mukwishimiremo.


Kurikirana inama z’urukundo tukugezaho umunsi kumunsi udukunda kuri page yacu ya facebook ndetse ushaka umukunzi ushobora kwiyandikisha kuri www.truelove-rwanda.com maze ukuzuza umwirondoro wawe. Truelove Rwanda umuyoboro w’ukuri mu guhuza abakunzi!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo