en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

9. Gutongana cyangwa kurwana n’ikimenyetso cy’urukundo rukomeye. Ingingo ya cyenda


Kumva ko mutatongana cyangwa bitabaho ntabwo ari uburyo bwiza bwo kubaka urukundo rurabye. Mu buryo bumwe, iyo ubashije kuvuga uko ubyumva neza mu gihe muri gutongana, biba bigaragaza ko hari urwego wifuza kugezaho urukundo rwawe.
Abantu bakuze mu rukundo ntabwo bakunda kwitera cyangwa gusakuza mu gihe habaye ikibazo ahubwo bahora bashaka kugera kubwumvikane no kuzamura urukundo rwabo mu gufasha urwo rukundo gukuro.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo