en

User blogs

Ray VIP

Ibintu biito byatuma urukundo ruba ruzima


Ibikorwa bike byatuma urukundo ruba ruzima


Urukundo rushya rwose ruba ari rwiza mu ntangiriro. Twese dukora ibishoboka kugira ngo twereke abakunzi bacu ko tubitaho ndetse ko dushimishijwe no kubana nabo. Ariko uko urukundo rukura turadamarara ntidukore ibishoboka byose byatuma urukundo rukomeza kubaho nk’uko rwari rumeze mu ntangiriro. Ariko biterwa ubuzima buhuze cyangwa se kwirengagiza abakunzi bacu, bigatuma kensi twibagirwa ibintu bito bishobora gufasha urukundo gukomeza kubaho.


Amagambo make yatuma urukungo rukomeza kubaho


Ikintu kimwe gikomeye twibagirwa gukora ni ukubwira abakunzi bacu dushimira ibyo badukorera byose. Ushobora kumwereka ko ibyitaho umubwira ngo urakoze, ndetse wibuka no kuvuga ko umukunda, ndetse ntusuzugure icyo ufite. Abantu benshi bifuza kugira urukundo rukomeye n’umuntu bashobora kwizera igihe bamukenye cyane. Ariko nanone, biroroshye kwibagirwa uburyo turi abanyamahirwe ndetse n’ibingenzi gukora ibintu bito kugira ngo urukundo rukomeze rubeho. Fata umwanya umwohereze email cyangwa ubutumwa bw’urukundo kugira ngo utume amwenyura ku maso he.


Ibintu bito bidakeneye amafaranga


Hari ibintu byinshi bito ushobora gukora kugira ngo wereke umukunzi wawe ko umwitaho udatanze amafaranga menshi. Ushobora kuzanira umukunzi wawe indabo, niba mudakunda kubonana cyangwa mufate akanya musohokane muganire amasaha runaka kugira mwibuke impamvu mwembi mukundana. Wibuke kwambara imyenda myiza ndetse wibutse umukunzi wawe ko nubwo byagenda bite aberewe kandi ko agaragara neza imbere y’abandi bose.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!

 

Ray Jul 1
Ray VIP

Gutangira urukundo rushya!


Nyuma na nyuma utangiye urukundo rushya, ariko se ibyo bisobanuye iki? Ni akazi gakomeye kuruta uko ubitekereza, gusa nanone birakwiye. Gutangira urukkundo rushya ni agahebuzo! Uyu muntu mutangiranye ntuba umuzi, bityo umara igihe cyawe ugerageza kumenya uwo ari we n’imyitwarire ye. Ugerageza kumenya icyo utakunda muri iyo myifatire. Uba uri gucukumbura ibyo utabonesha ijisho byumwihariko. Ariko icyo abantu benshi batamenya ni uko itangiriro ry’urukundo rushya ari ingenzi. Yego, uri gucukumbura, ariko iki ni igihe nanone ugomba gushyira imirongo ngenderwaho muri urwo rukundo. Ushobora no kubyita igice cy’ingenzi cyane cy’urukundo rwawe.


Umuyoboro ugufasha gutangira urukundo rushya:


Njye n’umukobwa dukundana tumaranye amezi atandatu. Mu by’ukuri ni itangiriro ry’urukundo rwacu. Turacyari kumenyana ndetse no kwiga uburyo tugomba kuvugana. Ni ukuri turatongana, kenshi kubintu bidakomeye cyane gusa na noneaho dukemurira uku kutumvikana niho hingenzi cyane. Ku bwacu ah ni ho tumenyanira cyane. Ese ibyo ndi kugerageza kuvuga uri kubyumva? Gutangira urukundo rushya biragoye cyane. Kurikiza izi nama uzabibasha.


#1. Ba inyangamugayo. Niba udashobora kuba inyangamugayo, urukundo rwawe ntiruzaramba. Ukeneye kubwiza ukuri uyu muntu mugitangira urukundo rwanyu. Ibi kenshi birakomera, ariko ariko niba uri umunyakuri, uzaba n’umunyakuri mu rukundo rwawe. Ibyo nibyo bizatuma mugumana muri byose.


#2. Bitware gake. Iyo ukunda umuntu by’ukuri, uba ushaka kubyihutisha. Ibyo birasanzwe rwose. Ariko iri ni ikosa kenshi dukora, kandi ikiba nuko igihe cy’ukwezi kwabuki kurangira nabi aho kugira ngo mukwishimiremo.


Kurikirana inama z’urukundo tukugezaho umunsi kumunsi udukunda kuri page yacu ya facebook ndetse ushaka umukunzi ushobora kwiyandikisha kuri www.truelove-rwanda.com maze ukuzuza umwirondoro wawe. Truelove Rwanda umuyoboro w’ukuri mu guhuza abakunzi!

Ray May 30
Ray VIP

9. Gutongana cyangwa kurwana n’ikimenyetso cy’urukundo rukomeye. Ingingo ya cyenda


Kumva ko mutatongana cyangwa bitabaho ntabwo ari uburyo bwiza bwo kubaka urukundo rurabye. Mu buryo bumwe, iyo ubashije kuvuga uko ubyumva neza mu gihe muri gutongana, biba bigaragaza ko hari urwego wifuza kugezaho urukundo rwawe.
Abantu bakuze mu rukundo ntabwo bakunda kwitera cyangwa gusakuza mu gihe habaye ikibazo ahubwo bahora bashaka kugera kubwumvikane no kuzamura urukundo rwabo mu gufasha urwo rukundo gukuro.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!

Ray Apr 19
Ray VIP

8. kurwana cyangwa gutongana bigaragaza ko wita ku mukunzi wawe. Ingingo ya munani


Birumvikana bishobora koroha kwirengagiza ingeso z’umukunzi wawe zishobora kukurakaza. Ariko kandi bivuze ko witeguye kwihanganira uburibwe no kubabazwa n’intonganya mu mushobora kugirana mu gihe kizaza bishobora ndetse icyo cyaba ari ikimenyetso cy’urukundo rw’ukuri.

Mu yandi magambo, gutongana bisobanuye ko muba mwifuza ko bikemuka. Ibuka, ni kangahe warwanaga n’ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe? Bishobora no kugenda bityo ku mukunzi wawe: iyo mutongana kenshi mukabivamo amahoro, ibi bigaragaza ko hari uko ubona umukunzi wawe bitewe n’uko yitwaye.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rwizewe!

Ray Apr 16
Ray VIP

Muraho nshuti zacu!

Iyi  ni Truelove Rwanda! Turagira ngo tubamenyeshe ko yatangiye ubunyamuryango bwishyuzwa iminsi itatu ishize. Impamvu ugomba kwishyura igihe cyose wiyandikishije ni iyi: kuri uru rubuga ruhuza abakunzi dufite abagenzuzi babifitiye ubumenyi bagenzura umyirondoro yose mbere y’uko yemezwa. Ibi biba ari ukugira ngo mu gihe wiyandikishije ube wizeye umutakano wawe kuri uru rubuga. Aba bagenzuzi babika amakuru yawe y’ibanga watanze wiyandikisha kuburyo adashobora gukoreshwa nundi muntu uwo ari wo wese. Mu gihe wishyuye, uba ubonye uburenganzira bwo gukoresha ibice byose by’urubuga Truelove Rwanda. Uyu munsi dufite abantu 2050 bamaze kwiyandikisha kandi bose bashaka umubano w’ukuri.


Iyandikishe uyu munsu kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye! Truelove Rwanda ni rwo rubuga rwonyine rugenzweho mu guhuza abakunzi mu Rwanda!

Ray Apr 5
Ray VIP

Hello friends! This is truelove Rwanda once again. I am here by saying that truelove has just started paid membership two days ago. I want to explain to you why you need to pay for your membership. Well, we have moderators who are charge in of verifying each and every profile before they can approve them. This is also for your safety and quality, these moderators keep your confidential information and they cannot be accessed by anybody. When you’ve done making your payment, you can use all the features of our site. Look, 2050 people have already subscribed on our dating website and are looking for a true love! Please subscribe on www.truelove-rwanda.com and find your perfect match!


Truelove-Rwanda.com one of the most reliable dating website in Rwanda!

Ray Apr 5
Ray VIP

7. kurwana cyangwa gutongana bituma kumvikana kwamyu koroha. ingingo ya karindwi


Kugira ngo wubake icyizere mu mubano wawe, ntabwo ugomba guhora ucecetse. Ku ruhande rumwe, ni ngombwa kwegera umukunzi wawe wirekuye, ugafata inshingana kandi buri umwe akumva undi yitonze.

Kuva gutongana ari ikimenyesto gikuru cyo kumvikana ndetse n’ubunyangaugayo, bifasha kongeza ibyiyumviro by’ubushuti bukomeye, icyizere, ndetse no guhuza ndetse no kwigisha umukunzi wawe uko agomba kumvikana nawe mu buryo bwiza.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye!

Ray Apr 5
Ray VIP

6. kurwana cyangwa gutongana ni ikimenyetso cy’umubano muzima-ingingo ya gatandatu


Abahanga mu ubumenyamyifatire bizera ko hari ingingo 7 z’ingenzi ku urukundo ruzima kandi rurangwa n’umunezero, ndetse gutongana nabyo birimo. Mu by’ukuri iyo abakunda badatongana, bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kitagenda neza muri bo.

Gutonga bifasha abakundana kongera gutekereza indangagaciro zabo ndetse n’ibyiyumviro byabo bongera kuganira ku bintu bibafitiye umumaro. Nyamara uko gutongana kwanyu gushobora kuba kuzima ndetse ntikube imirwano mu gihe ugaragaza ingingo yawe ariko udasakuje cyane nkaho ari ibibazo bikomeye.


Shaka umukunzi unyuze kuri www..truelove-rwanda.com utangire urukundo rushya uyu munsi!

Ray Apr 5
Ray VIP

5. Kurwana cyangwa gutongona gutuma guhuza kwanyu gukomera-ingingo ya gatanu


Iyo uri gutongana n’umukunzi wawe, ntacyo bitwaye iyo umutsinzi cyanwa agutsize. Ikintu cy’agaciro nuko buri wese yigira k’uwundi ndetse ik’ingezi, buri umwe akagira icyo yiga ubwe.

Amakimbirane adakomeye abafasha mwembi kugaragaza kamere y’ukuri ya buri muntu ndetse bikereka n’uwo mukundana uko wakwitwara mu icyo gihe. Ndetse iyo mubashishije guhangana nabyo mwembi, muziga uko muzajya mwumvikana mdetse bikomeze umubano wanyu.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi!

Ray Mar 28
Ray VIP

4. kurwana cyangwa gutongana byoroshya  uburakari. Ingingo ya kane


Kuba mu mubano ntabwo byoroshye – niba wita kuwo mukundana (umwunganizi), uba ugomba guhora igira igaruriro ku bintu runaka.  We natabigukorera, byanga bikunda urarakara.

Kutihagararaho igihe bigeze ku bintu bigufitiye umumaro bishobora gutuma uwo mukundana atekereza ko ashobora kubona icyo ashaka cyose, ndetse ibyo bishobora kukongera uburakari.  Iyo ni nzira ishobobora gutuma umubano utangenda neza.

Uburyo bwiza bwo gukemura iki kibazo ni ukureka ibyo bitekerezo bitari byiza bisohoka ndetse no kwereka uwo mukundana ko mwese mungana no mubyo mukeneye.

Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi uyu munsi!

Ray Mar 28
Pages: 1 2 3 4 5 ... Next »

Tag Search

Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo